Úvodní prohlášení       

Cestovní agentura Bio Amore, Pod Štandlem 1419, Frýdek-Místek 738 02, IČO: 73264059 (dále jen jako „cestovní agentura“) je v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., v platném a účinném znění, cestovní agenturou, která zprostředkovává prodej služeb cestovního ruchu zákazníkům (zprostředkování ubytování), a to především přímo od poskytovatelů těchto služeb v místě jejich využívání.Cestovní agentura je jen zprostředkovatelem výše uvedených služeb, a proto není v žádném rozsahu odpovědná za případné vyprodání jí nabízených služeb, nebo odlišné nabídky poskytovatele, pro které cestovní agentura služby zprostředkovává.

Cestovní agentura nabízí své zprostředkovatelské služby prostřednictvím internetového portálu bioamore.cz , přičemž informace o poskytovaných službách zde uvedené jsou vždy pouze orientační a mohou se do doby uzavření závazné objednávky lišit.

 

                                                      Systém objednávek

     Jakmile zákazník učiní objednávku prostřednictvím emailu či telefonicky, či nezávaznou   poptávku, dává tak najevo, že zcela souhlasí se zněním těchto obchodních podmínek, se kterými se před tím seznámil.

 

                                                          Zprostředkování

 Cestovní agentura se na základě závazné objednávky zákazníka zavazuje zprostředkovat mu objednanou službu a o úspěšném rezervování zákazníka informovat.

 Jak je uvedeno výše, cestovní agentura negarantuje zákazníkovi, že všechny služby nabízené na jejím internetovém portále jsou v každém okamžiku dostupné, a pokud tedy dojde k situaci, kdy bude rezervace z určitého důvodu nemožná, informuje cestovní agentura ihned informuje zákazníka.

Veškeré informace jsou zákazníkovi zasílány na emailovou adresu.

Cestovní agentura je oprávněna objednávku či poptávku zákazníka odmítnout,pokud .nebude schopna splnit požadované podmínky zákazníka

 

 

                                                            Platba za služby

 Zákazník může platit za zprostředkované služby cestovního ruchu jak přímo jejich poskytovateli v místě jejich využití, tak cestovní agentuře, která si pouze odečte svojí provizi za zprostředkování na základě své dohody s poskytovatelem služeb a zašle zbývající částku poskytovateli, či může dojít i k zálohové platbě zákazníka s následným doplacením před využitím služby.

 Zákazník je povinen informovat se u každé služby a cestovní agentury na to, jaký způsob platby za služby je u konkrétní služby jejím poskytovatelem vyžadován. Cestovní agentura je povinna mu informaci sdělit hned, jak to bude možné.

 Zákazník v žádném případě nehradí cenu služeb přímo cestovní agentuře, jelikož ta je i v případě, kdy jsou peníze nejprve zaslány na její účet, pouze zprostředkovatelem služeb a dané platby pro poskytovatele služeb.

Manipulační poplatek ve výši 5.000,- Kč je nevratný. Klient potvrzuje, že byl s tímto faktem seznámen. Manipulační poplatek zahrnuje počáteční a nezbytně nutné náklady cestovní agentury k zajištění plnění předmětu smlouvy. 

 

                                                    Storno poplatek

 Cestovní agentura je zprostředkovatelem služeb. Režim stornování objednaných služeb se vždy odvíjí od podmínek jejich poskytovatele a jeho vnitřních postupů.

 Zákazník je vždy povinen informovat se u konkrétní služby a cestovní agentury na to, jaký storno poplatek je u konkrétní služby dle podmínek jejího poskytovatele a zprostředkovatele poskytován. Cestovní agentura je povinna mu to sdělit již před uzavřením objednávky a na žádost kdykoliv, jakmile to budě možné.

 Cestovní agentura tímto prohlašuje, že storno poplatky se mohou u jednotlivých poskytovatelů služeb diametrálně lišit. Cestovní agentura zákazníkovi v žádné situaci předem negarantuje určitou výši storno poplatku, jelikož se vše odvíjí od podmínek, které poskytovatel služeb má a jeho vnitřních postupů. Cestovní agentura garantuje jen takovou výši storno poplatku, kterou sdělí pro konkrétní službu zákazníkovi před uzavřením závazné objednávky.

                                                     Databáze zákazníků                                                

 Cestovní agentura je oprávněna zákazníkům, kteří odeslali objednávku nebo nezávaznou poptávku, zasílat nabídky.

 Zákazník má možnost žádostí zaslanou na emailovou adresu, ze které mu uvedená reklamní sdělení přicházejí, ukončit zasílání reklamních sdělení,  cestovní agentura je toto povinna respektovat a u každého takového reklamního sdělení ho o této skutečnosti informovat.

 

                                                        Reklamace

 Cestovní agentura jakožto zprostředkovatel služeb cestovního ruchu není oprávněna řešit jakékoli reklamace zákazníků. Ti jsou povinni řešit je s poskytovatelem konkrétních služeb.

 Cestovní agentura v tomto směru poskytne zákazníkovi maximální možnou součinnost, kterou lze po ní spravedlivě požadovat.

 

                                                          Pojištění

 

V ceně pobytu není zahrnuto pojištění léčebných výloh na cesty do zahraničí (pokud není uvedeno jinak). Pojištění doporučujeme a sjednáváme ve spolupráci s Evropskovou cestovní pojišťovnou.

 

                                               Závěrečná ustanovení

 Veškeré právní vztahy mezi cestovní agenturou a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

 Pokud by bylo jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek zákazníkovi nejasné nebo nesrozumitelné, je cestovní agentura povinna mu ho na žádost vysvětlit.

 Cestovní agentura a zákazník jsou povinni se informovat o změnách svých identifikačních údajů.

Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno neplatným, nenarušuje to platnost obchodních podmínek jako takových, přičemž se dotčené strany zavazují dohodnout na novém ustanovení, které již bude platné a bude vyhovovat smyslu a účelu vzájemných vztahů a těchto obchodních podmínek.

 Cestovní agentura je oprávněna jejich znění kdykoliv měnit. Takovou změnu obchodních podmínek ohlásí na svých internetových stránkách – www.bioamore.cz

 

Ve Frýdku-Místku dne 10.3.2019                                     Bc.Alena Bianchi Kosturová